sobota 16 říjen 2021

Vybrané reference

Novostavba administrativního a výrobního areálu firmy ICE Industrial Services, a.s. ve Žďáře nad Sázavou. V prováděcím projektu je řešeno napojení na veřejné inženýrské sítě, vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu. Jsou řešeny venkovní areálové inženýrské sítě, vč. likvidace dešťových vod. Likvidace dešťových vod z areálových komunikací a administrativní budovy je provedena odvodem do dešťové kanalizace a následně jsou zaústěny do sousedního suchého poldru. Vody z haly jsou vedeny přes retenční nádrž, taktéž do suchého poldru. V administrativní budově a hale byl proveden návrh rozvodů kanalizace a vodovodu. Na domovním vodovodu je osazena posilovací stanice a přerušovací nádrží. Je řešeno zásobování plynem pro kotelnu o výkonu 372 kW a příprava pro druhou kotelnu o výkonu 276 kW, pro možné budoucí rozšíření o druhou administrativní budovu..

Projekt řeší zasíťování stavebních parcel pro 16 domů a 28 dvojdomů v Kostelci nad Černými lesy. Lokalita je napojena na stávající veřejný vodovod a kanalizaci. Splašková kanalizace je řešena z části gravitačně a z části se jedná o tlakovou kanalizaci s čerpacími stanicemi u každého domu. Dešťové vody z nově navržených komunikaci, budou částečně likvidovány pomocí vsakovacích příkopů. Zbylá část dešťových z komunikací budou odvedeny uličními vpusti a dešťovou stokou přes odlučovače lehkých kapalin do podzemních vsakovacích galerií ze štěrku.

Tvorba 3D modelu páteřních rozvodů kanalizace v BIM, v programu Autodesk REVIT MEP, pro multifunkční halu, v rozsahu pro stavební povolení. www.arenabrno.cz

Prováděcí projekt pro provedení stavby řeší novostavbu bytového domu o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Byly řešeny kompletní vnitřní rozvody vody, kanalizace, likvidace dešťových vod a rozvody plynu vč. přípojek na veřejné řady. Vnitřní část rozvodů byla zpracována v BIM, v programu Autodesk REVIT MEP.

Projekt řeší obnovu centrální části pražského sídliště Bohnice u obchodního centra a kulturního domu Krakov. Projekt řešil jednostupňovou realizační dokumentaci likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch kombinací vsakovacích studní a vsakovacích průlehů. Napojení požadovaných míst na infrastrukturu. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou, kde bylo řešeno kompletní ZTI, vzduchotechnika a vytápění objektu.

Projekt řešil povolení stavby novostavby základní školy v Říčanech u Prahy. Školní areál se skládá z budovy školy a tělocvičny s venkovním hřištěm. Jedná se o dřevostavby v pasivním standardu. V projektu byla řešeny vnitřní rozvody ZTI, včetně úpravny dešťové vody na splachování WC a zálivku zeleně. Likvidace dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch, vč. nové ulice je řešena zaústěním s regulovaným do jednotné kanalizace, přes retenční nádrž o objemu cca 150m3. Byla řešena také plynofikace školy, kotelny III. kategorie a varna pro 900 jídel. V rámci venkovní splaškové kanalizace byl řešen lapol tuků, prodloužení dvou veřejných jednotných stok (DN300 a DN400). Celý areál byl kompletně zasíťován (vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka). Z důvodu stavby rampy do podzemních garáží byla řešena přeložka veřejné části vodovodu.

Projekt řešil povolení a následně i provedení stavby ruční mycí stanice ve Žďáře nad Sázavou. Celý areál byl kompletně zasíťován (vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka). Likvidace dešťových vod je řešena pomocí vsakovacích studní. V areálu se bude nacházet i kontejnerová samoobslužná mycí stanice (provedení přípravy pro osazení). Čištění vod z mytí je řešeno v rámci technického zázemí pomocí sběrné usazovací jímky a diskontinuální čistírny odpadních vod. V rámci technologie mycí linky řešeno odsávání mincí a vytápění podlahy mycích boxů. Spodní stavba mycí stanice řešena pomocí prefabrikátů. 

Projekt řeší prováděcí projekt kompletní přestavby rodinného domu. Byla řešena úprava vodovodní přípojky. Kompletní vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu. Likvidace dešťových vod vsakováním. Napojení kanalizace na domovní ČOV. Vytápění objektu řešeno plynovým kotlem. V rámci vzduchotechniky řešeno odvětrání sociálního zázemí a kuchyně.

Tento projekt řeší neuspokojivý stav v oblasti zásobování pitnou vodou v obci Javorek z nově navrhovaného vodovodu. Opravu stávající a kompletní vystrojení vodojemu a zhotovení úpravny vody, tak aby bylo možné ho využívat pro veřejnou potřebu. Z vodojemu bude rozveden vodovod po obci souběžně se stávající splaškovou kanalizací. Vodovodní řad je navržen z hrdlového tlakového potrubí PVC.

Komplex kláštera je umístěn na rozhraní historického jádra města Chrudim a pozdější okolní zástavby. Objekt konventu dnes tvoří tři křídla uzavírající společně s chodbou ambitu obdélný rajský dvůr. Projekt řeší kompletní revitalizaci stávajícího objektu, řeší odstranění některých sousedních objektů, úpravu pozemků. V této části projektu je řešena část ústředního vytápění, ZTI a úprava plynofikace objektu. Zdrojem tepla pro objekt bude nově sloužit kotelna s dvěma plynovými kondenzačními kotli o výkonu 2x 80kW.

Projekt řeší zasíťování 5 parcel pro budoucí výstavbu RD, včetně příslušných inženýrských sítí a komunikačního napojení v k. ú. Dolní Chabry. Lokalita je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. Dešťové vody z komunikace budou odváděny povrchově, úžlabím v komunikaci do odvodňovacího příkopu a následně přes horskou vpust do kanalizace. 

Tento projekt pro územní řízení řeší přístavbu hotelu a zázemí wellness a bazénu u hotelu Kolonáda (Patria, Otava).  Kapacita hotelu bude navýšena o 110 lůžek. Bude zbudováno nové wellness, balneo. Objekt je napojen na městské rozvody teplé vřídelní vody, která slouží k přípravě procedur v části wellness a balneo. Z důvodu rozšíření služeb je řešena úprava zásoby minerální vody pro tyto provozy. V části plyn bylo řešeno napojení záložní kotelny o výkonu 480kW a úprava gastro provozu. Jsou navrženy nové přípojky kanalizace a vodovodu. V nových částech hotelu jsou řešeny vnitřní rozvody vodovody, kanalizace a likvidace dešťových vod.

Projekt pro provedení stavby řeší novostavbu bytového domu o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Byly řešeny kompletní vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu vč. přípojek na veřejné řady. Vytápění objektu je řešeno pomocí kaskády dvou plynových kotlů o výkonu 2x 45kW. Otopné plochy tvoří desková tělesa a topné žebříky v koupelnách. V objektu bylo řešeno podtlakové větrání kuchyní a koupelen, větrání garáží, technické místnosti, sklepů a požární větrání schodiště. Zpracování PENB.

Za celou dobu trvání dotačních programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám jsme zpracovali více než stovku úspěšných žádostí v oblastech podpory zateplení budov, novostaveb pasivních domů, výměny zdrojů tepla, osazení solárních panelů a instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Zpracováváme projektovou dokumentaci i energetické hodnocení budovy potřebné k vyřízení dotace.

Projekt novostavby souboru rodinných domů řeší návrh vnitřních instalací vodovodu a kanalizace. Využívání dešťových vod pro závlahu a likvidace pomocí vsakovacích průlehů.

Projekt řeší revitalizaci a dostavbu chatového areálu v rekreační oblasti Milovy. Z nově vzniklé studny bylo řešeno zásobování pitnou vodou pro jednotlivé objekty, areálovým vodovodem a přípojkami. Napojení objektů na jímky. V objektu řešeno vytápění, vodovod, kanalizace a vzduchotechnika.

Prováděcí projekt bytovýho domu ve Strážní ulici na Praze 3 řeší kompletní výměnu vnitřních instalací objektu. Vytápění a přípravu TV řeší závěsný plynový kotel o výkonu 45kW. Rozvod topné vody je řešený jako centrální protiproudý, osazený deskovými otopnými tělesy. Stoupací vedení do bytových prostor je vedeno v prostoru chodby, kde je za každou odbočkou osazena regulační armatura a měřič spotřeby tepla. Vzduchotechnika je řešena jako podtlaková s decentralizovanými ventilátory osazenými v hygienických prostorách a kuchyňských digestořích. Veškeré rozvody zdravotně-technických instalací budou vyměněny za nové.

Projekt pro stavební povolení řeší vytápění a chlazení nově plánovaného bowlingového centra na Praze 5 - Hlubočepy.  Navrhovaná stavba má dvě nadzemní podlaží. V 1.NP jsou situovány bowlingové dráhy, recepce, šatny, příslušenství k bowlingu, sociální zařízení, malá gastro provozovna a kotelna. V 2.NP jsou situované tělocvičny, šatny, umývárny a hygienické provozy. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda napojené na střeše objektu o topném výkonu 225kW a chladícím výkonu 255kW. Vytápění bowlingováho centra bude tvořené kombinací otopných těles a teplovzdušného vytápění VZT jednotkou. Jako záložním zdrojem při nedostatečném výkonu tepelných čerpadel budou osazeny závěsné elektrokotle zapojené do kaskády. Nepřímé chlazení bude realizované z akumulační nádoby umístěné ve strojovně vytápění a potrubím s chladící vodou bude rozvedené k VZT jednotkám osazených na střeše objektu.

Prováděcí projekt řeší vytápění administrativní budovy a mateřské školky firmy Nelumbo zabývající se solární energetikou a větrnými elektrárnami. Vzhledem k podnikatelskému zaměření firmy byl pro každý objekt zvolen jako zdroj tepla elektrokotel, kterému elektřinu pro provoz dodávají solární fotovoltaické panely. Vytápění objektů je převážně podlahové s doplňkovými otopnými tělesy v místnostech kde je jich třeba. Rozdělovače a sběrače podlahového vytápění jsou osazeny na chodbě, každý okruh je opatřený termo-elektrickou hlavicí spojený vždy s regulátorem příslušné zóny.

Projekt pro výběr dodavatele a provedení stavby řeší vytápění výrobní haly firmy Crytur v Turnově. Hala slouží pro jemnou práci související se zaměřením firmy na výrobu nanovláken. Zdrojem tepla je plynový kotel o výkonu 45kW, který řeší pouze vytápění objektu, příprava teplé vody je řešena lokálními zásobníky. Potrubní rozvod je kocipovaný jako protiproudý s deskovými otopnými tělesy řízený ekvitermní regulací. Objekt je větraný přirozeně.

Prováděcí projekt řeší nové vytápění, zdravotně-technické instalace a plynovod bytového domu na Praze 5. Vzhledem k nemožnosti přivádět spalovací vzduch pro lokální zdroje tepla objektu byla v technickém podlaží navržena nová plynová kotelna s dvojicí kaskádových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 130kW. Teplá voda je řešená jako zásobníková. Před každou bytovou jednotkou je osazen měřič spotřeby energie a regulační armatura. Otopná tělesa jsou desková a celý okruh je řízený ekvitermní regulací. Před kotelnou je osazený v předsíňce plynoměr a bezpečnostní armatura. Veškeré stoupací a připojovací potrubí vodovodu a kanalizace bude zrekonstruováno a napojeno na stávající rozvody a přípojky.

Projekt pro stavební povolení řeší stavební úpravy bytového domu na hostel v profesích vytápění a vnitřního plynovodu. Pro stávající bytový objekt bylo vytápění a příprava teplé vody řešeno lokálním vytápěním a přípravou TV. Vzhledem k navýšení požadovaného výkonu na přípravu TV a nevyhovujícímu přívodu vzduchu pro spalování u lokálních kotlů byla navržená v technickém podlaží nová kotelna III. kateorie. Kotelna je vybavena dvojicí stacionárních kondenzačních kotlů o výkonu 0,6MW a průtočnou přípravou TV. Vnitřní plynovod je přiveden ze stávající plynovodní přípojky do předsíňky kotelny, kde bude osazen plynoměr a bezpečnostní armatura.

Prováděcí projekt řeší úpravu topného a chladícího systému ministerstva financí. Projekt se skládal z úpravy nepřímého chladícího systému vynuceného dispozičními úpravami obejktu a přesun stávajících fancoilových jednotek. Součástí úpravy chladícího systému bylo připojení nové VZT jednotky na zdroj chladu a úprava připojení jednotek stávajících. Dále bylo v několika nových prostorách navrženo přímé chlazení prostřednictvím splitových jednotek. Z pohledu vytápění se taktéž jednalo o úpravu systému vytápění vynucenou změnu dispozice, připojení nové VZT jednotky a úprava připojení stávajících VZT jednotek.

Prováděcí projekt řeší vytápění 49 bytových jednotek a 865m komerčních ploch. Zdrojem tepla je plynová kotelna III. kotegorie o výkonu 0,6MW. Příprava TV je řešena centrálně průtočným způsobem s vyrovnávacím zásobníkem. Topné okruhy jsou rozdělovačem a sběračem rozděleny na 4 okruhy + jedna rezerva. Jeden okruh je pro všechny bytové jednotky, kde je vždy před každou jednotkou osazena kombinovaná regulační armatura tlaku a průtoku. Druhý okruh zajišťuje přípravu TV vody objektu. Třetí a čtvrtý okruh jsou navrženy jako příprava pro okruh UT a VZT komerčních ploch, které zatím nejsou investorem finálně zadané.

Projekt pro provedení stavby řeší stavební úpravy a rozšíření hotelu sv. Šebestiána v obci Hora sv. Šebestiána profesí vytápění, vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace a vnitřní plynovod. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV hotelu je dvojice kaskádových kondenzačních plynových kotlů o výkonu 80kW. Vytápění je řešeno jako protiproudý systém s deskovými otopnými tělesy, kde pro každou zónu (hotelový pokoj) je osazen programovatelný regulátor teploty se zónovým regulačním ventilem. Ohřev větracího vzduchu pro větrání varny hotelu je řešený samostaným závěsným plynovým kotlem o výkonu 40kW. Vzduchotechnika je řešena jako podtlakový systém odvádějící vzduch z hygienických prostor hotelových pokojů. Rozvod pitné, požární a teplé vodu po objektu. Napojení gastro zařízení v kuchyni. Přívod plynu do objektu. Zásobování řešeno propanovou nádrží umístěnou za objektem.

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší vytápění, vzduchotechniku a chlazení rodinné vily. Vytápění zajišťuje plynový kondenzační kotel o výkonu 25kW prostřednictvím designových otopných těles a podlahového vytápění. Příprava TV je řešena zásobníkovým ohřevem. Vzduchotechnika je řešena lokálním odtahem z jednotlivých hygienických prostor a kuchyní. Podzemní podlaží, kde je situovaná sauna s výřivkou a skladové prostory jsou větrané VZT jednotkou s rekuperačním výměníkem. Vzhledem k velkému množství prosklených ploch byl v objektu navržen přímý chladicí systém s venkovní VRF jednotkou o výkonu 22kW. Jako vnitřní klimatizační jednotky byly voleny designové a podhledové jednotky.

Projekt pro provedení stavby řeší vytápění a vzduchotechniku historické Simonovy vily v Liberci. Zdrojem tepla vytápění objektu je dvojice kaskádově zapojených teplených čerpadel země-voda čerpající teplo z osmi 100m hlubokých geotermálních vrtů o topném výkonu 38kW. Záložním zdrojem tepla pro dotápění zvláště v nejnižších výpočtových teplotách je plynový závěsný kotel o výkonu 45kW. V objektu je osazena VZT jednotka s rekuperačním výměníkem a vlhčením vzduchu, která zajišťuje základní provětrání objektu prostřednictvím hlavních přívodních rozvodů osazených do stávajících komínových průduchů.

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší chlazení objektu Diplomatického servisu na Václavském náměstí. Na základě studie nevyhovujícího chladícího a VZT systému byly pro komerční prostory Diplomatického servisu navrženy dvě venkovní chladící VRF jednotky o chladícím výkonu 60kW a 40kW. Tyto venkovní jednotky jsou osazeny na střeše objektu a jsou na ně napojeny nové vnitřní většinou podstropní jednotky včetně rezervy přímého chladiče uvažovaného pro budoucí rekostrukci VZT systému. Dále je řešeno chlazení části kancelářských prostor opět prostřednictvím venkovní jedné VRF jednotky o výkonu 40kW a vnitřních podstropních klimatizačních jednotek. Propojení venkovních a vnitřních jednotek chladivovým potrubím, elektroinstalačními a komunikačními kabely bude provedeno prostřednictvím stávajících světlíků, podhledů či vedení pod stropem. Navržená chladící zařízení spadají do kategorie přímého chladího systému s invertorovými kompresory chladících zařízení.

Projekt řeší ústřední vytápění návštěvnického centra fy. Staropramen, Praha 5, Smíchov. Vytápění objektu návštěvnického centra Staropramen bude vytápěno kombinací teplovodního UT, klimatizačních jednotek a přípravy větracího vzduchu pro VZT jednotky. Teplovodní vytápění ostatních prostor bude realizováno prostřednictvím dvoutrubkové protiproudé teplovodní soustavy napojené na závěsný kondenzační plynový turbokotel.

Projekt řeší rekonstrukci ústředního vytápění dětského pavilonu Panochovy nemocnice v Turnově. Dokumentace byla zpracována v rozsahu pro zadání stavby.

Od 1.1. 2009 jsme zpracovali na několik stovek PENB pro rodinné domy, bytové domy, budovy občanské vybavenosti a průmyslové objekty. V referencích jsou vybrány jen některé z nich.

Projekt pro povolení stavby řešil zdravotně technické instalace, vytápění a napojení na inženýrské sítě v nástavbě integrované školy Blovice.

Kompletní rekonstrukce administrativního a školícího sídla fy SVS spol. s.r.o.. Projekt vnitřní kanalizace a vodovodu. Napojení na inženýrské sítě. Kompletní projekt rekonstrukce vytápění a chlazení tepelnými čerpadly na střeše objektu. Projekt pro realizaci stavby.

Bytový dům o 24 byt. jednotkách - Projekt novostavby bytového domu z hlediska ZTI - kanalizace a vodovodu. Projekt pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby.