Kostelec nad Černými lesy - lokalita Ke Kozojedům

Projekt řeší zasíťování stavebních parcel pro 16 domů a 28 dvojdomů v Kostelci nad Černými lesy. Lokalita je napojena na stávající veřejný vodovod a kanalizaci. Splašková kanalizace je řešena z části gravitačně a z části se jedná o tlakovou kanalizaci s čerpacími stanicemi u každého domu. Dešťové vody z nově navržených komunikaci, budou částečně likvidovány pomocí vsakovacích příkopů. Zbylá část dešťových z komunikací budou odvedeny uličními vpusti a dešťovou stokou přes odlučovače lehkých kapalin do podzemních vsakovacích galerií ze štěrku.