Vodovod Javorek

Tento projekt řeší neuspokojivý stav v oblasti zásobování pitnou vodou v obci Javorek z nově navrhovaného vodovodu. Opravu stávající a kompletní vystrojení vodojemu a zhotovení úpravny vody, tak aby bylo možné ho využívat pro veřejnou potřebu. Z vodojemu bude rozveden vodovod po obci souběžně se stávající splaškovou kanalizací. Vodovodní řad je navržen z hrdlového tlakového potrubí PVC.